Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2014

yawii
0565 5bcf 420
Ciemność staje się jaśniejsza od duszy gdy ta potrzebuje powietrza

August 28 2013

yawii
Świado­mość miłości bez wza­jem­ności jest, dla duszy cier­piącej w ot­chłani niemożli­wych marzeń, zbyt rzeczy­wis­tym.. Bólem niewy­powie­dzianej tęsknoty.
Reposted bystrangeme strangeme
yawii
2078 71c2 420
yawii

Tęskniła za nim nieus­tannie. Oprócz prag­nienia od­czu­wała tyl­ko to jed­no: tęsknotę. Ani zim­na, ani ciepła, ani głodu. Tyl­ko tęsknotę i prag­nienie. Pot­rze­bowała tyl­ko wo­dy i sa­mot­ności. Tyl­ko w sa­mot­ności mogła za­topić się w tej tęskno­cie tak, jak chciała. 
— Janusz Leon Wiśniewski
yawii
2031 56a3 420
Reposted bytowo85miokloniemksamsonningunawhoeverdol-blathannarationaloneisdarkoneislightiwashopelesscheriduszavemarianeonlilithqazwsxedcrfvtgbdaligirl971230ineedyourlove
yawii
yawii

Każdy po­winien mieć ko­goś, z kim mógłby szczerze pomówić, bo choćby człowiek był nie wiado­mo jak dziel­ny, cza­sami czu­je się bar­dzo samotny. 
— Ernest Hemingway
Reposted byszynomstrangeme
yawii
1992 72ed 420
Reposted byblueberry7475avemarianintendosethyeahyeahyeahhubikbolvaerk
yawii
Play fullscreen
You let all the girls go
Makes you feel good, don't it?
Behind your Broadway show
I heard a boy sayin' "Please, don't hurt me"

February 08 2013

yawii
7789 94d0 420
Reposted bytrumienka trumienka

February 05 2013

yawii
Utrata go miała kolor niebieski
Czego nigdy nie zaznałam w takim stopniu
Zapominanie o nim było jak próba poznania 
Kogoś, kogo nigdy nie spotkałeś
Wspomnienia o nim wracają w przebłyskach i echach

yawii
5397 65fd 420

February 04 2013

yawii
Naj­gor­sze w życiu jest to, że o czym marzy­liśmy, cze­go naj­bar­dziej pragnęliśmy sta­je się ciężarem nie do zniesienia.
Reposted bylobuss lobuss
yawii
4059 f9bc 420

January 24 2013

yawii
9605 1ff3 420
Reposted bykinkaaaserdeczniezabronione
yawii
 Im dłużej pozwala się kobiecie tęsknić, tym bardziej rośnie miłość.
Reposted bymile5beyourself-man
yawii
9332 24f6 420
yawii
yawii
Są chwi­le w życiu ludzkim, pod­czas których mil­cze­nie zastępu­je naj­wznioślej­szą mowę.
yawii
9302 d3fe 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl